Lesson: How to Find a Book in a Library – Audio

Speaking everyday language does not mean that you have fully learned Turkish. It is an important step to carry out simple tasks in the foreign language you are learning but can you carry out a complex task? In the dialogue, the librarian explains how to find the book you want.

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

 

Transcript

Kütüphaneci: Merhaba hoşgeldiniz!
Öğrenci: Birkaç kitap arıyorum. Kitapçılarda bulamadım ama kütüphanede olabileceğini düşündüm.
Kütüphaneci: Burada 1800 den fazla kitap var. Siz bana isimlerini söyleyin var olup olmadıklarına bakalım.
Öğrenci: Buyurun, liste burada.
Kütüphaneci: Hemen bakıyorum. Evet aradığınız yirmi kitap kütüphanede bulunuyor. Fakat beş tanesi başka bir okuyucu tarafından alınmış. İsterseniz kalan on beş tanesini size getirebilirim. Fakat kütüphanemiz bu kadar çok kitap almanıza izin vermiyor. Aralarından sadece on tane seçebilirsiniz.
Öğrenci: Ah öyle mi? Buna üzüldüm. Olsun o zaman kitapların hepsini inceleyip içlerinden ayıracağım.
Kütüphaneci: Size kitapları hemen getirmemi ister misiniz?
Öğrenci: Gördüğünüz gibi çok fazla kitabım var. Onun yerine siz bana kitapları nasıl bulabileceğimi anlatır mısınız? Çünkü bilmiyorum. Hem sizi meşgul etmemiş olurum.
Kütüphaneci: Tabii ki. Bakın her bir kitap rafı bir konu için ayrılmıştır. 000 numaralı raf genel konuları içerir. 100 numaralı raf felsefe ve psikoloji, 200 numaralı raf ise din konulu kitapları içerir.
Öğrenci: Bu işimi kolaylaştırır.
Kütüphaneci: Evet numaralar bu şekilde 900 e kadar gider. Rafların üzerindeki bilgilendirme tabelasından konunun ne olduğunu bulabilirsiniz.
Öğrenci: Benim konum dil ve dil bilimini içeriyor. Sanırım kitaplarımı 400 numaralı rafta aramalıyım.
Kütüphaneci: Kesinlikle doğru.
Öğrenci: Peki sonra ne yapmam gerekir?
Kütüphaneci: Daha sonra aradığınız kitabı kolayca bulabilmek için kitap sırtlarına yapıştırdığımız etiketlerdeki kodlara bakmanız gerekir.
Öğrenci: Peki bu kodlar ne anlama geliyor?
Kütüphaneci: Etikette bulunan kodlardan ilki konu numarasıdır. İkinci kod ise yazarın soy isminin ilk üç harfini içerir. Üçüncü kod kitabın yayımlandığı tarihi, son olarak dördüncü kod ise kitaba ait cilt ve kopya bilgilerini içerir.
Öğrenci: Hmm, evet şimdi anlıyorum.
Kütüphaneci: Örneğin Tom Robbins’in Parfümün Dansı adlı kitabını arıyorsunuz. Bu kitap 800 numaralı edebiyat ve retorik konusuna girer. Yazarın soy ismi ROB şeklinde ve yayım tarihi de 1995 şeklinde yazılır.

Translation

Librarian: Hello, welcome!
Student: I’m looking for a few books. I couldn’t find them in bookstores, but I thought they might be in the library.
Librarian: There are over 1800 books here. Tell me their names and we see if they are here or not.
Student: Here’s the list.
Librarian: I’m checking right now. Yes, the twenty books you are looking for are in the library. But five were taken by other readers. If you want, I can bring the remaining fifteen to you. But our library doesn’t allow you to buy so many books (at the same time). You can choose only ten of them.
Student: Oh, I’m sorry about that. Then I will check out and choose among them.
Librarian: Would you like me to bring you the books right away?
Student: As you can see, I have a lot of books. Instead, would you tell me how I can find the books? Because I do not know. This way, I wouldn’t keep up your time.
Librarian: Of course. See, each bookshelf has a topic. Shelf 000 has general topics. Shelf number 100 has books on philosophy and psychology, and shelf number 200 has books about religion.
Student: This makes my job easier.
Librarian: Yes numbers go up to 900 like this. You can find out what the subject is from the information sign on the shelves.
Student: My area includes languages and linguistics. I think I should look for my books on the shelf 400.
Librarian: Absolutely true.
Student: So what should I do next?
Librarian: Then, In order to find the book you are looking for, you need to look at the codes on the labels we stick on the backs of the books.
Student: So what do these codes mean?
Librarian: The first code in the label is the subject number. The second code contains the first three letters of the author’s last name. The third code contains the date of publication of the book, and finally, the fourth code contains the volume and copy information of the book.
Student: Hmm yeah now I get it.
Librarian: For example, you are looking for Tom Robbins’ book The Dance of Perfume. This book enters the subject of literature number 800 and rhetoric. The author’s surname is written as ROB and the date of publication is 1995.

Grammar Notes

-Abileceğini düşünmek
-Abileceğini görmek

Seni düşünüyorum.
I think of you.

Yapabileceğimi düşünüyorum.
I think I can do it.

Kitapçılarda bulamadım ama kütüphanede olabileceğini düşündüm.
I couldn’t find it in bookstores, but I thought it might be in the library.

-A bakalım
To check, to look at

Listeye bakalım
Let’s check the list

Kazaya bak!
Look at the accident!

-Ip olmadığına / Ip

If the verb having the suffix -Ip has the negation coming after, you can translate it as follow:

Siz bana isimlerini söyleyin var olup olmadıklarına bakalım.
Tell me their names and let’s check if they exist.
Tell me their names and let’s check whether they exist or not.

Gidip gitmeyeceğine karar verdin mi?
Did you decide whether you’ll go or not?

Buradan öncelikle kitabın o konuya ait olup olmadığını kontrol edersiniz.
From here, you first check whether the book belongs to that topic.

-DIğInIz kitap: participle used when it’s the object in the sentence

Evet aradığınız yirmi kitap kütüphanede bulunuyor.
Yes, twenty books you are looking for are in the library.

The structure of “out of” in Turkish

Yirmi kitaptan beş tanesi başka bir kütüphanede.
Five out of twenty books are in another library.

Yirmi kitaptan on beş tanesi bu kütüphanede.
Fifteen out of twenty books are in this library.

-A izin vermek
To let

Annem bana izin verdi. Dışarı çıkabilirim.
My mom let me. I can go out.

Babam dışarı çıkmama izin vermedi.
My dad didn’t let me go out.

Fakat kütüphanemiz bu kadar çok kitap almanıza izin vermiyor.
But our library doesn’t allow you to buy so many books.

-A üzülmek

Buna üzüldüm.
I’m sorry about that.

Duyduğuma üzüldüm.
I am sorry to hear that.

Onun yerine
Instead of

Onun yerine siz bana kitapları nasıl bulabileceğimi anlatır mısınız? Hem sizi meşgul etmemiş olurum.
Instead, would you tell me how I can find the books? So that I wouldn’t have kept you busy.

Bilgilendirme tabelasından konuyu bulabilirsiniz.
You can find out the subject from the information sign.

Bilgilendirme tabelasından konunun ne olduğunu bulabilirsiniz.
You can find out what the subject is from the information sign.

Rafların üzerindeki bilgilendirme tabelasından konunun ne olduğunu bulabilirsiniz.
You can find out what the subject is from the information sign on the shelves.

Sanmak
to think, to assume, to suppose,

Sanırım kitaplarımı 400 numaralı rafta aramalıyım.
I think I should look for my books on shelf 400.

Bunu bilmeden önce zor olduğunu sanırdım.
Before I knew this, I thought it was difficult.

Sanıyorum şehir dışından geliyorsunuz.
I think you are coming from outside the city.

Kitap sırtlarına yapıştırdığımız etiketler
Labels we stick on book backs

Daha sonra aradığınız kitabı kolayca bulabilmek için kitap sırtlarına yapıştırdığımız etiketlerdeki kodlara bakmanız gerekir.
After that, In order to find the book you are looking for, you need to look at the codes on the labels we affixed to the book backs.

Şeklinde …
As

Yazarın soy ismi ROB şeklinde ve yayım tarihi de 1995 şeklinde yazılır.
The author’s surname is written as ROB and the date of publication is 1995.

“Bir şekilde” turns adjectives into adverbs if attached after the adjective.

Yavaş bir şekilde yemek pişirdi.
S/he cooked slowly.

Bu kodlarla aradığınız kitaba kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün.
It is possible to reach the book you are looking for easily with these codes.

Vocabulary

Kitap
Book

Kütüphane
Library

Kitapçı
Bookseller, bookshop

Fazla
Over

Oyucu
Reader

Üzülmek
To get sorry

Meşgul
Occupied, busy

Raf
Shelf

Konu
Subject

Din
Religion

Kolaylaştırmak
To ease

Tabela
Sign

Bilgilendirme tabelası
Information sign

Sırt
Back

Etiket
Label

Haft
Letter

Cilt
Skin

Cilt
Cover (of a book)

Edebiyat
Literature

Kolay
Easy

Mümkün
Possible

Netleşmek
To become clearer

Kendim
Myself